O NÁS        SLUŽBY        AKTUÁLNĚ        TVŮRČÍ DÍLNA        DOKUMENTY        FOTOGALERIE        KONTAKT        PODPORUJÍ NÁS


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 

 

- sociálně aktivizační služby DCJ podporují aktivní způsob života seniorů a dospělých osob se zdravotním postižením ve společnosti

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením patří mezi služby sociální prevence a jejich poskytování je realizováno na základě ústní dohody
  mezi organizací a uživatelem

- nabídka aktivit je úměrná zájmům a potřebám uživatelů

- sociální služba je poskytována bezplatně

- součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství

- nabízíme lidem využívající naší sociální služby s možností žít svůj život

- prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit, tímto mají možnost aktivně a důstojně prožit svůj seniorský věk

- služba je poskytována s cílem posilovat sociální začleňování uživatelů


Poslání služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je podpora individuálních schopností a možností jedince s ohledem na jeho další
možnosti uplatnění ve společnosti.


Cíle poskytované služby

- poskytovat nové dovednosti a zkušenosti uplatnitelné v osobním a v profesním životě 

- zmírnit bariéry v přístupu k informacím 

- rozšiřovat možnosti trávení volného času, navazování kontaktů k vytváření nových přátelství

- hlavním cílem činnosti DCJ je zajištění důstojného stáří


Komu je služba určena

- sociálně aktivizační služby jsou poskytovány seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením 

- vzdělávací a kulturně - společenské programy, tvůrčí činnosti jsou přístupné širší veřejnosti


Okruh osob, kterým sociálně aktivizační služby nejsou určeny

- sociálně aktivizační služby poskytovatele nejsou určeny osobám s mentálním postižením a osobám s úplnou ztrátou zraku anebo sluchu  


Zásady poskytování sociální služby

- zachování lidské důstojnosti uživatelů služby a respekt k soukromí uživatele 

- pomoc vychází z individuálně určených potřeb

- služba a její pracovníci působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti

- služba a její pracovníci motivují uživatele k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace

- služba posiluje sociální začleňování uživatelů


Kolik služba stojí

Služby jsou poskytovány bezplatně. Uživatelé této služby se pouze podílí na úhradě materiálních nákladů - např. kurz vaření, úhrada nákladů za potraviny, podílí se na úhradě
materiálu, pomůcek.