O NÁS        SLUŽBY        AKTUÁLNĚ        TVŮRČÍ DÍLNA        DOKUMENTY        FOTOGALERIE        KONTAKT        PODPORUJÍ NÁS


Denní stacionář
 

 

Formy poskytování sociální služby

ambulantní


Cílová skupina klientů

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

 
Věková kategorie klientů

dospělí (27- 64 let ), mladší senioři ( 65- 80 let ), starší senioři ( nad 80 let ) 

 
Poslání služby

Poslání DCJ je zajistit a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby.

Posláním DCJ je zajistit ambulantní služby, které umožňují rodině či osobě blízké zachovat stávající způsob života a udržet přirozené vztahové sítě.

 
Denní stacionář DCJ neposkytuje služby osobám

- jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení nebo s diagnózou akutního či infekčního onemocnění

- zcela závislým na péči druhé osoby

- závislým na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití

- v případě, že nejsme schopni zajistit požadavky a osobní cíle zájemce


Cíle

- podporovat uživatele v zachování sociálních vztahů a vazeb

- udržet uživatele v kontaktu s okolím

- navazovat na dřívější zvyklosti

- vycházet z individuálních potřeb každého jednotlivce

- motivovat uživatele k co nejdelšímu zachování soběstačnosti a samostatnosti

- nabízet širokou škálu aktivit různého druhu, aby každý mohl nalézt oblast svého zájmu, respektovat jeho volbu


Principy poskytování služeb

V Denním stacionáři DCJ jsou poskytovány takové služby, které umožňují uživatelům zachovat stávající sociální vztahy a vazby. Při práci s uživateli vychází pracovník
z individuálních potřeb každého jednotlivce. Služby jsou poskytovány na základě snahy o zachování soběstačnosti a samostatnosti po co nejdelší dobu. Denní stacionář DCJ
zaručuje uživatelům ochranu lidských práv a důstojnosti. Pracovník DCJ motivuje uživatele ke zlepšování celkového fyzického i psychického stavu.


Jak požádat o službu

Přijetí do našeho zařízení předchází osobní jednání se zájemcem o službu. Jeho smyslem je zjistit rozsah a míru potřeb zájemce, jeho cíle a informovat jej o službách poskytovaných naším zařízením. Na základě tohoto jednání pak dohodnout poskytované služby.


Aby se zájemce mohl stát uživatelem služby je třeba splnit následující podmínky

- musí být osobou, která spadá do okruhu osob, stanoveného DCJ

- předat vyplněný Záznamový list (žádost o poskytování soc. služeb DCJ )

- v případě, že je zájemce v péči psychiatra nebo psychologa, přiložit zprávu daného specialisty

- uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služeb

Pokud nemůže být zájemci sociální služba poskytnuta, z důvodů nedostatečné kapacity, je zařazen do evidence žadatelů o soc. služby. Přijímání zájemců je určováno mírou jejich potřebnosti a aktuální naléhavosti, zjišťované při osobním opakovaném jednání.


DCJ zajišťuje tyto činnosti a úkony

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

- sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností podporujících sociální integraci

- aktivizační činnosti (DCJ má písemně definován seznam nabízených volnočasových aktivizačních činností)

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při osobních záležitostech, včetně pomoci při komunikaci na úřadech aj.